Νέα & Απόψεις
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail

Μεγάλες αλλαγές στην ασφάλιση των αυτοκινήτων περιλαμβάνει το άρθρο 169 του νέου οικονομικού νομοσχεδίου που έχει ως στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών ασφάλισης και αποζημιώσεων. Οι ανατροπές που έρχονται, ουσιαστικά υιοθετούν στην πράξη την πρακτική «πληρώνω-τυπώνω» για την ασφάλιση αυτοκινήτου.

Οι αλλαγές στην ασφάλιση των ΙΧ

Οπως αναφέρει η ΗΜΕΡΗΣΙΑ, οι αλλαγές που έρχονται στην ασφάλιση των αυτοκινήτων και θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, είναι:

  • καταργείται το αυτοκόλλητο, τόσο προσωρινό, όσο και το μόνιμο, σήμα ασφάλισης
  • εξισώνονται οι δηλώσεις ατυχήματος (θύτη και θύμα)
  • παρέχεται κάλυψη προς τρίτο ζημιωθέντα για 16 ημέρες μετά τη λήξη ημερομηνίας ασφάλισης
  • οι ασφαλιστικές είναι υποχρεωμένες να απαντούν σε διάστημα τριών μηνών για τις αιτήσεις αποζημιώσεων και εάν μετά δεν απαντήσουν θα κληθούν να πληρώσουν τόκους υπερημερίας (ρήτρα)
  • δεκαήμερη προθεσμία αποζημίωσης στον δικαιούχο και εξισώνονται όλα τα είδη δηλώσεως ατυχήματος είτε από τον ασφαλισμένο είτε από τον δικαιούχο ασφαλίσματος για να ξεκινήσει να τρέχει η διαδικασία τρίμηνης αποζημίωσης.
  • στο θέμα επικοινωνίας ασφαλιστή και ασφαλισμένου ή ακόμη και του δικαιούχου ασφαλίσματος προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία. Η εν λόγω επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε με επιστολή, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με fax ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνία ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία.

Οπως αναφέρει και το δημοσίευμα, οι κινήσεις για διευκόλυνση των ασφαλιστικών εταιρειών και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασφάλισης και αποζημιώσεων, περιλαμβάνει το άρθρο 169 του νέου οικονομικού νομοσχεδίου. Επιχειρείται ο εξορθολογισμός του συστήματος λύσεως ασφαλιστικής σύμβασης, ώστε να αρχίζει και να λήγει η σύμβαση αυτή κατά τον αναφερόμενο σ' αυτήν χρόνο.

Η σύμβαση ανανεώνεται μόνο μετά την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου από τον ασφαλισμένο. Για να λυθεί η σύμβαση θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να προβαίνουν και στην ενημέρωση είτε για τη λύση, είτε για την ανανέωση, είτε της παλιάς σύμβασης, είτε την απόδειξη για την καταβολή του ασφαλίστρου και την είσπραξή του από την ασφαλιστική.


Πηγή: iefimerida.gr
 
Η Προείσπραξη ασφαλίστρων με νόμο! PDF Εκτύπωση E-mail

Σχέδιο τροποποιήσεων στο Π.Δ. 237/1986

Προείσπραξη Ασφαλίστρων

1. Το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 237/86 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« 2. Η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη:

Α. αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη επίσης ασφάλισης,

Β. ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο, και

Γ. αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων επίσης παρ. 4 του παρόντος, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη επίσης ασφάλισης εντός πέντε ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Δ. Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα, που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης του οχήματος.».

2. Στο άρθρο 5 του π.δ. 237/86 μετά το τέλος της παραγράφου 2, προστίθενται παράγραφοι 2.α., 2.β. και 2.γ. ως εξής:

«2.α. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης, ή/ και του ασφαλισμένου.

2.β. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης, και υπό την προϋπόθεση ότι η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει εφαρμόσει τη διαδικασία του άρ. 11β του παρόντος.

2.γ. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ασφαλιστικής σύμβασης και κάθε ανανέωση αυτής».

3. Το στοιχείο α) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/86 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια.».

4. Στο στοιχείο α. της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη προσφορά» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».

5. Στο στοιχείο β. της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη απάντηση» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».

6. Στο στοιχείο α) της παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη προσφορά» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».

7. Στο στοιχείο β) της παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη απάντηση» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».

8. Στο άρθρο 6 του π.δ. 237/86 προστίθεται όγδοη παράγραφος ως εξής: «8. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την προσφορά, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες (20) από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.».

9. Στο άρθρο 6 του π.δ. 237/86 προστίθεται ένατη παράγραφος ως εξής: «9. Για την εφαρμογή των παρ. 6 και 7 του παρόντος, με την αίτηση αποζημίωσης εξομοιώνονται οι δηλώσεις ατυχήματος που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος, η τυχόν φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.), και κάθε εν γένει έγγραφη με επιστολή, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ή τηλεομοιοτυπία ενημέρωση προς τον ασφαλιστή, είτε από τον ασφαλισμένο, ή τον λήπτη της ασφάλισης, είτε από τον τρίτο δικαιούχο αποζημίωσης, ότι επήλθε ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος.».

10. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86 αντικαθίσταται η φράση «μετά τη λήξη του διμήνου», σε «μετά τη λήξη του τριμήνου».

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6α του π.δ. 237/86 διαγράφεται από το άρθρο 6α και προστίθεται αυτούσια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 237/86.

12. Η παρ. 1 του άρθρου 6α του π.δ. 237/86 καταργείται.

13. Η παρ. 2 του άρθρου 6α του π.δ. 237/86 αναριθμείται σε παρ. 1 και η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή με το λήπτη της ασφάλισης, ή τον ασφαλισμένο, ή το δικαιούχο αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία , ή τηλεομοιοτυπία, ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως, ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή..»

14. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 237/86 καταργείται και οι παρ. 3 και 4 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως.

15. Το άρθρο 11α του π.δ. 237/86 αντικαθίσταται ως εξής:

«Πρόωρη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης

1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, με έγγραφη συμφωνία.

2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση.

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί, με επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης, ή τον ασφαλισμένο, και βαρύνεται με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στο λήπτη της ασφάλισης, ή/ και τον ασφαλισμένο, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.

4. Η επιστολή της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας, ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης, ή/ και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία, ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης, ή/ και ο ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση. Τα αποτελέσματα της επιστολής επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης, ή/ και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτή, ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαμονής, ή τη μη προσέλευσή τους στο Ταχυδρομείο για την παραλαβή της.

5. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, και πάντως όχι νωρίτερα από την 30η μέρα από την αποστολή της σχετικής επιστολής, η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αντιτάξει έναντι του τρίτου ζημιωθέντος τη λύση της σύμβασης ασφάλισης μόνον μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου.».

16. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 237/86, μετά τις λέξεις «αρμόδια αρχή», προστίθενται οι λέξεις «κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2γ του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α 57)».

23. Η παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 237/86 καταργείται.

24. Εισάγεται τελική διάταξη με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Τελικές Διατάξεις

Καταργείται η υπ’ αριθμ.Κ4/2674/14.12.1977 (ΦΕΚ Β΄ 1291) Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.».

Σχέδιο τροποποιήσεων στο Ν. 3867/2010

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 προστίθεται νέo εδάφιo με το εξής περιεχόμενο:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ακολουθεί, με την έκδοση σχετικών κανονιστικών της πράξεων, τις κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. α του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/ 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 331, 15.12.2010)».

Σχέδιο τροποποιήσεων στο Ν.Δ. 400/ 1970

Η περίπτωση λγ΄ του άρθρου 2Α του ν.δ. 400/1970 τροποποιείται ως εξής:

«λγ. «Εκκαθαριστής» είναι κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, διοριζόμενο από τις αρμόδιες αρχές ή κατά περίπτωση από τα διοικητικά όργανα ασφαλιστικής επιχείρησης, έργο του οποίου είναι η διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης.

πηγή : insurancedaily.gr

 
Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για την εξάλειψη των ανασφάλιστων οχημάτων PDF Εκτύπωση E-mail

insurance car

Στη προσπάθεια τους να εξαλίξουν το φαινόμενο των χιλιάδων ανασφάλιστων οχημάτων, η κυβέρνηση μαζί με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ακολουθούν την τακτική του “καρότου και του μαστιγίου”. Η πρώτη ετοιμάζει «σαφάρι» και πρόστιμα, με τις εταιρίες να μειώνουν τις τιμές των ασφαλίστρων.

Πρόσφατα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος μαζί με τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών εντόπισαν 730.000 ανασφάλιστα οχήματα, ενώ μέσα στον Μάιο αναμένεται να σταλούν οι επιστολές και οι βεβαιώσεις παράβασης προς όλους όσους εμφανίζονται να είναι ιδιοκτήτες ανασφάλιστου οχήματος.

Οι δηλώσεις αυτές, από επίσημα και ανεπίσημα χείλη, δεν έχουν καταφέρει να φοβίσουν τους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται από τα στοιχεία για την παραγωγή νέων ασφαλίστρων το πρώτο δίμηνο του 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος η παραγωγή νέων ασφαλίστρων για αστική ευθύνη οχημάτων σημείωσε νέα βουτιά της τάξεως του -7,5% το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Και αυτό όταν το 2013 «έκλεισε» με μια συνολική πτώση παραγωγής ασφαλίστρων της τάξεως του -5%.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο αποζημιώνει για ζημιές από ανασφάλιστα οχήματα, στο διάστημα 1η Ιανουαρίου – 31η Μαρτίου 2014 οι καταβληθείσες αποζημιώσεις ανήλθαν σε σύνολο στα 15,2 εκατ. ευρώ έναντι 16 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013, με τον κύριο όγκο αυτών να αντιστοιχεί σε τροχαία τα οποία προκλήθηκαν από ανασφάλιστα οχήματα (12,8 εκατ. ευρώ).

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα και εφόσον υπαίτιος για το ατύχημα είναι ο οδηγός του ανασφάλιστου οχήματος υπεύθυνο για την αποζημίωση των σωματικών βλαβών και των υλικών ζημιών είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο στη συνέχεια στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος που προξένησε το ατύχημα για να διεκδικήσει το ποσό που κατέβαλε. Ωστόσο υπάρχει και η επιλογή της συμπληρωματικής κάλυψης «υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα».

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως κάθε οδηγός ανασφάλιστου οχήματος, ανεξάρτητα με το εάν εμπλακεί ή όχι σε κάποιο ατύχημα, κινδυνεύει με α) αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για ένα χρόνο, β) χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, €1.000 για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσια χρήσης, €500 για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των €250 για τα δίκυκλα, γ) φυλάκιση από δύο έως δώδεκα μήνες και χρηματική ποινή μέχρι €3.000 σε βάρος του κυρίου ή κατόχου οχήματος που το θέτει σε κυκλοφορία ή ανέχεται να το κυκλοφορεί τρίτος.

Την ίδια στιγμή, οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν σε μπαράζ μειώσεων τιμών και προσφορών για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, από την αρχή του χρόνου το μέσο ασφάλιστρο για ένα αυτοκίνητο 1.200 με 1.600 κυβικά με οδηγό 40 ετών έχει μειωθεί κατά σχεδόν 10% με το μέσο εξαμηνιαίο ασφάλιστρο να φτάνει τα 220 με 250 ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η μείωση των τιμών για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού που μπορεί να φτάσει και το 15%-20%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο τον Μάρτιο του 2014 η ομάδα «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες» του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ μειώθηκε κατά 4,4% λόγω των μειώσεων στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα αυξάνονται και οι προσφορές επιπλέον παροχών και καλύψεων ειδικά στα βασικά πακέτα, όπως προστασία από bonus mllus, δωρεάν ρυμούλκηση σε περίπτωση ατυχήματος, οδική βοήθεια, προσφορά αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος κ.α.


Πηγή: www.autoblog.gr

 
Χορηγία στους αθλητές της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στηρίζει ενεργά τους αθλητές της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας που θα συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των ιατρικών – εργαστηριακών εξετάσεων για τους αθλητές της Παραολυμπιακής Ομάδας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εξέταση κρίνεται απαραίτητη από τους γιατρούς της Εθνικής Ομάδας. Παράλληλα, θα στηρίξει οικονομικά τις προσπάθειες των Ελλήνων Αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, καλύπτοντας άμεσες ανάγκες για την προμήθεια απαραίτητου αγωνιστικού εξοπλισμού/ρουχισμού (π.χ. μάσκες, καρότσια, ξίφη για τους αγώνες της Ξιφασκίας κ.λπ.).

Επίσης, προχωρεί στην «υιοθεσία» 7 αθλητών από την Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες τους (προετοιμασία, εξοπλισμό κ.λπ.). Συγκεκριμένα πρόκειται για τους: Τσαπατάκη Αντώνιο, αθλητή κολύμβησης, Φερνάντες Σεζόν και Σταθελάκο Πασχάλη, αθλητές σφαιροβολίας, Κάντζα Παρασκευή, αθλήτρια στίβου, Μάμαλο Παύλο, αθλητή άρσης βαρών, Πανανό Νικόλαο, αθλητή boccia και Τριανταφύλλου Παναγιώτη, αθλητή ξιφασκίας

 
«ΈναρξηΠροηγούμενο1234ΕπόμενοΤέλος»

Σελίδα 2 από 4

INtrust solutions

Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 90 & Μιαούλη
τ.κ 26 222, Πάτρα

Τηλ. 2610 333.273
Fax.: 2610 330.165
E-mail: info(@)intrustsolutions.gr.